martes, 3 de diciembre de 2013

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Obradoiros de Estimulación da linguaxe en E. Infantil: unha resposta compensadora das desigualdades lingüísticas

A estimulación da Linguaxe Oral é un instrumento fundamental para compensar as
desigualdades lingüísticas do alumnado de Educación Infantil, ase o demostra Beatriz Gallego López, que desenvolveou un Obradoiro levado a cabo dende o Programa de Educación Compensatoria para ofrecer unha resposta educativa a estas diferenzas lingüísticas.

A experiencia foi levada a cabo en E. Infantil de 4 e 5 anos no CEIP Miguel de Cervantes de Valladolid por Beatriz profesora de Educación Compensatoria en colaboración coas mestras destes alumnos.


A importancia de traballar a Estimulación da Linguaxe Oral en Educación Infantil

queda xustificada nos seguintes aspectos:
 • No dobre carácter da linguaxe: como comunicación e como representación mental e estructurador do pensamento.
 • Na importancia que en Educación Infantil ten a prevención e a detección temperá de problemas.
 • No carácter compensador desta etapa educativa, posto que en moitas ocasións o conxunto de experiencias lingüísticas que o alumnado recibe do seu ámbito social inmediato é moi pobre e iso fará que poida encontrar unha dificultade adicional que lles entorpece e, mesmo ás veces, impide outros logros académicos.
 • O traballo da linguaxe oral de forma sistemática favorecerá a conciencia lingüística e, con iso, establécense as bases dunha boa aprendizaxe da lectura
 • Con esta forma de traballar rendibilízase moito o persoal humano
Os obxectivos que plantexaron foron:
 • Estimular o fala e ofrecer bos modelos a imitar.
 • Axudar ou colaborar para compensar ou paliar diferenzas orixinadas polas desigualdades socio-económicas e culturais, fomentando a capacidade de comprensión e expresión de mensaxes orais.
 • Favorecer o uso funcional da linguaxe oral, como instrumento de comunicación e de representación.
 • Crear e estimular o desenvolvemento de situacións de comunicación respectando as normas propias da comunicación, sempre usando o xogo e o conto como estratexia lúdica e creativa da linguaxe.
 • Favorecer, mediante situacións diversas, os diferentes usos da linguaxe, de xeito que se vaia desenvolvendo as principais habilidades e funcións lingüísticas
Os principios metodolóxicos que utilizaron foron: o xogo, a narración de contos e a continua
actividade do alumnado.
A razón dos devanditos principios é que partese da concepción da linguaxe como
comunicación (mediante a narración de contos) e do xogo como estratexia de
intervención e elemento motivador

En canto a avaliación propón avaliar tanto ao alumnado como ao Obradoiro. Ao alumnado mediante un intercambiando de papeis entre as Titoras e a Profesora do Taller, de tal maneira que non sexa sempre o mesmo suxeito o que toma as anotacións avaliadoras, coidando que a súa realización non traia consigo unha perda do ambiente lúdico e motivador. Por iso, utilizarase preferentemente a observación como método de avaliación. Esta avaliación, da as pautas sobre aqueles aspectos do taller nos que habemos de insistir e sobre os nenos que non van alcanzando os obxectivos formulados, polo que haberemos de variar os contidos e/ou procedementos de nosa
intervención preventiva e estimulador

miércoles, 30 de octubre de 2013

Novas solucións para a dislexia

CONFERENCIA 

Data: mércores 13 de novembro ás 18,45 horas.
Lugar: Auditorio Municipal de Vigo. Praza do Rei, Concello de Vigo
Conferenciante: Luz Rello. "Premio Invesigador Europeo Joven 2013". Creadora de aplicacións gratuitas para mellorar a dislexia que están a ser presentadas en medio mundo e con demostrados beneficios.
Tema: “Novas solucións para a dislexia”.
Organiza: A.D.A.H. Asociación para el Déficit de Atención, Hiperactividad y la Dislexia
Entrada: Libre


martes, 20 de agosto de 2013

AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 20013-2014 (BOE 19-08-2013

1.-TIPOS DE AXUDAS
         1.1.-Axudas directas para o alumnado que presenta necesidades educativas especiais asociadas a:
• TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade)
•  Discapacidade
•  Trastorno grave de conduta.

         1.2.- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas

         1.3.- Axudas para programas específicos complementarios de apoio educativo asociado a altas capacidades

2.-REQUISITOS
2.1.-Para axudas directas e subsidios:
• Ter necesidade educativa asociada a discapacidade ou trastornos graves de conduta acreditado por:
*Equipo de valoración da Xunta (certificado de minusvalía) ou polo Departamento de Orientación do Centro
• Requisitos económicos:
                                   *Existe umbral de renda e patrimonio
• Para os subsidios (ser membro de familia numerosa) non se esixen requisitos económicos.

2.2.-Altas capacidades:
• Certificado del Departamento de Orientación acreditando a alta capacidade

3.-CLASES DE AXUDAS E CUANTÍAS
         3.1.-Axudas directas
                   Aínda que hai outras clases de axudas (ensinanza, transporte interurbano, residencia escolar, transporte fin de semana, trasporte urbano, libros e material específico) a maioría do alumnado do Otero Pedrayo poden pedir as seguintes:

·         Reeducación pedagóxica e de linguaxe cun límite de 913 € e levarán:
o   Informe específico do Departamento de Orientación da necesidade da reeducación
o   Certificación acreditativa do custe mensual do servicio expedido polo centro reeducador
·         Comedor escolar….ata 574 €
  
3.2.-Subsidios
         Os subsidios por necesidades educativas especiais soamente pódese pedir para transporte interurbano, urbano e no caso do noso centro para comedor escolar (ata 574 €)

3.3.-Altas capacidades
·         Informe específico do Departamento de Orientación da necesidade desta axuda
·         Certificación acreditativa do custe mensual do servizo expedido polo centro que o preste
·         A axuda será dunha cantidade máxima de 913 €

4.-MODELO DE SOLICITUDE
As solicitudes tanto de axuda coma de subsidio deberán cumprirse mediante o formulario accesible por internet na dirección www.educacion.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “Trámites e Servizos”

Unha vez cumprimentada a solicitude telemática, se o solicitante se pode identificar mediante calquera dos sistemas de firma aceptados pola sede electrónica, poderase completar o proceso electrónico de presentación da solicitude acompañando, a través da páxina web, en formato pdf (escanear) a documentación que lle sexa requirida pola propia aplicación.

No suposto de que o solicitante non dispoña de sistema de firma aceptado pola sede electrónica, unha vez cumprida a solicitude telemática, deberá imprimir o modelo de solicitude en ficheiro pdf e presentalo coa súa firma e as dos demais membros computables da familia no Colexio

As solicitudes de altas capacidades e que non dispoñan de firma aceptado pola sede electrónica terán que presentalos na Dirección Provincial da Comunidade Autonómica.

5.-PRAZO DE PRESENTACIÓN
O prazo remata o día 30 de setembro de 2013
          
Non dubidedes en consultar co Orientador do Centro

Páxina web da beca e acceso ao servizo

Resolución

sábado, 17 de agosto de 2013

¿QUÉ MITAD CEREBRAL MANDA USTED AL COLEGIO?

Educar con sentido publicou este interesante artigo sobre os hemisferios cerebrais que me parece moi interesante 

Qué mitad cerebral manda usted al colegio?

La mayor parte de las personas, entre el 70 y el 80% de la población, implica en mayor o menor medida ambos hemisferios cerebrales al procesar la información. Utiliza, según el tipo de información que sea presentada (números o dibujos, palabras o caras) un hemisferio u otro, el que mejor se adapte a ese tipo de información.

Un pequeño porcentaje, entre el 10% y el 15% utilizan predominantemente, casi de manera exclusiva el hemisferio izquierdo. De niños suelen ser considerados brillantes: entienden a la primera las explicaciones del profesor, son metódicos, racionales, manejan magníficamente bien las abstracciones y por tanto las matemáticas y la gramática son “tiradas” para ellos. Son el sueño del sistema de enseñanza en España, aunque no suelen dibujar bien y el arte les importa bien poco. Pero eso qué más da, “de eso no se vive”.

También hay aproximadamente entre el 10% y el 15% hacen un procesamiento de la información prácticamente de manera exclusiva con el hemisferio derecho, son mucho más imaginativos (de imagen) que verbales y por tanto manejan bien las variables espaciales, son concretos (+ es una cruz), manejan mal las variables temporales y por tanto le dan poca importancia al “cuando”, son enormemente intuitivos y poco racionales (pueden solucionar una gran dificultad, pero no sabe explicarte cómo -”simplemente es así”). Las abstracciones les suenan a chino (“¿A al cuadrado?”, “¿artículo indeterminado?”). Suelen tener respuestas creativas, que quizás no siempre sean apropiadas ni bien acogidas. Pero se les da muy bien pintar. Ahora, si el profesor se enrolla en una explicación … sencillamente desconectan.

Estos niños, alrededor de los cinco o seis años no han activado en absoluto el procesamiento analítico que caracteriza al hemisferio izquierdo – lo cual no es nada preocupante – y por tanto les cuesta mucho recordar los nombres de las letras, no digamos ya los fonemas (cómo suena cada letra), pero aprenden magníficamente bien las palabras completas.

Hecha esta pequeña introducción llego a lo que motiva esta entrada: estoy HARTO, completamente HARTO de que me envíen a consulta, como si tuvieran un problema, niños cuya única particularidad es que son HEMISFERIOS DERECHOS con piernas.

Nunca he tenido en consulta un niño por el mero hecho de que procese toda la información con el hemisferio izquierdo. El sistema de enseñanza querría que todos fueran así.

Pero los niños de hemisferio derecho son enormemente inteligentes, creativos, capaces y, retadores, pero NO procesan la información como el sistema escolar exige. Muchos de ellos son diagnosticados de padecer el trastorno por déficit de atención. Es cierto que son pocos. Ya he dicho que aproximadamente el 10/15% de la población, pero mientras sigamos señalándoles a ellos como los que deben cambiar NO vamos a solucionar el problema y vamos a seguir haciéndoles sentir frustrados y en algunos casos, medicados.

El sistema de enseñanza en España está absolutamente descompensado hacia el procesamiento con el hemisferio izquierdo. La enseñanza en España NO está diseñada para desarrollar personas completas, bien equilibradas. Me repito: “está DESCOMPENSADO”.

Es un problema ya que “el mundo real”, “el mundo de los mayores”, requiere personas que sean capaces de utilizar mucho mejor el hemisferio derecho: necesita personas que sean capaces de encontrar soluciones creativas, que puedan ponerse en el lugar del otro (del cliente potencial) más allá de meras lógicas, y la era digital va a requerir cada vez más pensamiento del hemisferio derecho.

Pero mientras sigamos pensando que se requiere mayor inteligencia para resolver una ecuación que para tocar un instrumento, que conocer la gramática de un idioma es equivalente a ser bilingüe y que el teatro es una pérdida de tiempo, seguiremos desarrollando hemipléjicos mentales. (Por cierto, cuando me subo a un estrado a hacer una de mis funciones de teatro – conferencias les llaman – gano en una hora lo mismo que tras vender 500 de mis libros (aproximadamente lo que vendo en año y medio). John Taylor Gatto tenía razón: se paga mejor a los charlatanes que a los escritores.

Podemos culpar “al sistema”, pero como yo proceso casi toda la información con mi hemisferio derecho me veo obligado a ser más concreto: el problema está en la dirección de los centros escolares que siguen mirando al número de aprobados en selectividad como EL CRITERIO de su “excelencia académica”.

Repetir sexto de primaria (de E.G.B. se llamaba), suspender no menos de 5 asignaturas en cada evaluación en séptimo y octavo, y responder lo mejor que pude a un test de inteligencia (es decir, bastante pobremente) permitió que el psicólogo del colegio concluyera que yo nunca podría cursar una carrera. Yo era la antítesis de lo que hoy llaman “excelencia académica”. Gracias a Dios ni mi madre ni yo hicimos caso y concluí psicología con un notable y todo lo demás sobresalientes (en 4º y 5º).

Recientemente una magnífica madre, cabeza de una magnífica familia, que ha emigrado a Irlanda con el fin de ampliar horizontes en la enseñanza de sus hijos me contaba que allí a partir de secundaria hay colegios “académicos” (de hemisferio izquierdo) y colegios “no académicos” (de hemisferio derecho). Aquí no podemos esperar tanta amplitud mental. Una vez más en España el peso recae completamente sobre cada profesor, que debe hacerse consciente de:

a) qué tipo de procesamiento de la información hace él.

b) cómo enseña la información a sus alumnos.

c) qué alumnos hay en su aula con un procesamiento de la información característicamente del hemisferio derecho.

d) cómo puede presentar la información para esos alumnos (lo que enriquecerá enormemente al conjunto de la clase).

e) cómo demandar información a esos alumnos.
NO puede esperar resultados significativos y reales de la capacidad y conocimiento de un alumno si hace los exámenes exactamente igual para todos.
Tratar como si fuera igual lo que es distinto no es justo, es erróneo.

Lamento poner (más) peso sobre la ingente labor de los profesores, pero son ellos los únicos que realmente pueden hacer el cambio y, por lo que me cuentan, son los que leen este blog. Los directores de colegio, jefes de estudio y otros cargos rimbombantes están haciendo cosas importantes, no tienen tiempo para leer esas tonterías que se escriben en internet.
  

lunes, 5 de agosto de 2013

Memoria do Departamento curso 12-13

Este curso tiven que compartir a xefatura do departamento co colexio "Párroco Don Camilo" polo que se reduciu o traballo no colexio a tres días.
As actividades específicas realizadas durante este curso foron:


ACTIVIDADES REALIZADAS
Curso 11-12
Curso 12-13
Intervencións con pais/nais
67
82
Intervencións con alumnos/as
12
10
Informes psicopedagóxicos
20
16
Probas colectivas
ACL (2º a 6º)
Sociograma (2º a 6º)
K-BIT (Infantil 5 e 2º)
BadyG (4ºe 6º)
PAIB (2º,4º,6º)
*I-4 anos.
-Boehm. Conceptos básicos
*I-5 anos.
 -KBIT. Intelixencia
*.-
-ACL. Comprensión Lectora
-Sociograma
-KBIT. Intelixencia
*3º.-
-ACL. Comprensión Lectora
-Sociograma
*4º.-
-ACL. -Comprensión Lectora
-Sociograma
-BadyG. Inteligencia
-PAIB. Proba Curricular de Matemáticas e Lingua
*5º.-
-ACL. Comprensión Lectora
-Sociograma
-Diagnóstico de Estudio
-AF5. Autoestima
*6º.-
-ACL. Comprensión Lectora
-Sociograma
-BadyG. Inteligencia
-PAIB. Proba Curricular de Matemáticas e Lingua
Reunións con profesores
37
24
Reunións con Gabinetes/Asociacións
7
3
Reunión con PT e AL
19
16
Co Equipo Directivo
16
5
Do Dep. de Orientación
5
3
Do Dep. de Orientación do IES
5
4
Comisión da Avaliación diagnóstica
1
0
ACIs
1
2
Entrevista inicial país/nais de I3
16
7
Avaliación inicial alumnos novos (non 3 anos)
8
5
Apoio a titores en entrevistas individuais a pais/nais
28
24
Reunións en gran grupo con país/nais e titores
6
6
Sesións de titorias co alumnado de 6º
6
7
Reunión co Equipo de Infantil
2
1
Plan Local de Drogodependencia
8
8
Informes a menores
6
5
Reunión coa ANPA
3
0
Reunión ca Inspectora
3
2
Outros profesionais
11
13
Visita dos alumnos de 6 ao IES
1
1
Reunión con la profesora de Talleres de Estimulación da linguaxe en I-5

1
Charla para alumnos de 3º-4º-5º

1
Dictamen de escolarización

2


Si queres ler toda a memoria pica no seguinte enlace:


martes, 30 de julio de 2013

Primeira concelleira con Síndrome de Down en España

http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-angela-bachiller-guerra-convierte-primera-concejal-sindrome-down-espana-20130729154657.html
Bacharel Guerra de 30 anos se converte na primeira concelleira con Sindrome de Down en España.

Na súa primeira intervención no pleno do Concello de Valladolid agradeceu a oportunidade e asegurou que esta situación lle deu "confianza" e por iso, recoñeceu que estaba "emocionada".

Isabel Guerra, nai da nova concelleira, indicou que o nomeamento supón unha reivindicación "importante" pero "non só" do seu dereito a voto senón de "todos os seus dereitos" xa que a pesar de poder ir nunha lista electoral e asumir o seu escano de concelleiro, Anxo Bacharel non ten dereito a voto.

O dereito a ter unha vida independente, a vestir estupendamente ben, a poder ter unha conta bancaria, que a miña filla a ten. Iso é o máis importante" aseverou a nai da nova concelleiro.

domingo, 28 de abril de 2013

Trastornos del neurodesarrollo

Onte estiven en Sanxenxo nunhas xornadas sobre neurodesarrollo. Este é o resumo que fago das xornadas que por suposto son soamentes apuntes que tomei 

O Doutor Alfonso Amado, neuropediatra do policlínico Ebam e do Hospital Universitario de Vigo aclarounos moitas cousas sobre xenética e as anomalías cromosómicas.

 • Nos trastornos hai unha influencia importante dos xenes
 • Hai tres tipos de Trastornos do neurodesarrollo:
  • Sindrómico (exemplo Síndrome de William)
  • Ambientais (exemplo Sídrome de alcohol fetal)
  • Sin causa coñecida (TDAH, TOC, Discalculia)
 • Límites pouco definidos, gran solapamento
 • Moitas discapacidades relacionadas co cromosoma X
 • Fenotipo morfolóxico, fenotipo conductual
 • Delecións, teoría do doble impacto,
 • Crucial os programas de estimulación precoz
 • Concepto de influencia activa
 • Diferentes casos:
  • Síndrome de Down
  • Angelman Williams
  • Martín Bell ou X-Frágil
  • Prader Willi
  • Rett
  • Smith Magenis

O Doutor Francisco Cruz, profesor catedrático de psicoloxía clínic da Universidade de Granada comentounos da importancia da estimulación precoz

 • O número de nenos con trastornos incapacitantes crónicos triplicaronse (agora sálvanse nenos con 500 gramos de peso ao nacer
 • Nenos con necesidades especiais de saude (problemas físicos, emocionais, comportamentais e de desarrollo) requiren:
  • Tareas de prevención da enfermidade
  • Estratexias específicas de intervención
  • Equipos multidisciplinarios
 • Definición de atención temprana e definición de estimulación temprana (cousas distintas)
 • Obxectivos da atención temprana
  • Prevención
  • Seguimento
  • Intervención
 • A prematuridade causa máis frecuente da atención temprana
 • Ter nacido prematuramente pode levar consigo á presentación de danos a longo prazo.
  • Alteracións comprensión verbal
  • Velocidade de procesamento
  • Máis problemas de comportamento
  • Atención
 • Os primeiros anos de vida son cruciais. A plasticidade a nivel cerebral é un aliado e pode ser un inconvente
 • O uso do CI non é suficiente; existen deterioros en distintas áreas neuropsicolóxicas como:
  • Atención
  • Organización viso-perceptiva
  • hai que facerlles un seguimento como mínimo ata os 10 anos
 • Xerar programas preventivos centrados nas funcións executivas:
  • Razoamento
  • Planificación
  • Inhibición
  • Memoria de traballo
 • A autodisciplina máis contundente que o CI

A Doutora Mara Perellada, psiquiatra infantil e xuvenil e coordinadora da Unidade AMITEA (atención médica integral a los trastornos del espectro autista) no Hospital Gregorio Marañon de Madrid comentounos como traballan nesta unidade o autismo

 • Aumento da prevalencia nos últimos 30 anos 
  • cambios nos criterios diagnósticos
  • instrumentos de medida
  • aumento da percepción social
 • Importante afinar o diagnóstico
 • Característiscas:
  • Restricción de intereses
  • Déficit de comunicación
  • Déficit na interación social
  • Condutas repetitivas
 • Importante diagnóstico diferencial
 • Patoloxias intercurrentes
  • Epilepsia (11-39%)
  • Patoloxía dixestiva
  • Patoloxía oftalmolóxica
  • Problemas hormonais
  • Problemas otorrino
  • problemas dentais
  • Problemas de sono (o 80%)
 • O Gregorio Marañon de Madrid. Problema sanitario
  • Alto porcentaje de retraso mental
  • A mitade non ten linguaxe oral
  • Necesidade de interpretación dos familiares
  • Dificultades para detectar a dor
  • necesidade de múltiples xestións
 • É un program pionero. AMITEA
  • Diagnóstico Diferencial orgánico
  • Realizan probas complementarias
  • Atención a problemas cotidiáns
   • Alimentación
   • soño
   • saúde dental
 • Protocolos de atención
  • Citas por teléfono
  • Información centralizada
  • Persoa de contacto no programa
  • Priorización das citas
  • Reducción dos tempos de espera

No recortes NO

miércoles, 27 de marzo de 2013

Fracaso escolar

Mª Ángeles LLorente profesora do IES Hoya de Buñol fala na comisión parlamentaria sobre fracaso escolar   no Parlamento Valenciá.

 • Que é fracaso escolar?
 • Que avaliamos, como avaliamos e para que avaliamos?
 • Protagonismo do alumno
 • Compromiso do profesorado
 • Traballo por proxectos
 • Tempos para a reflexión
 • Reestruturación dos centros
 • Equipos multidisciplinares
 • Regular a coordinación entre administracións (moito protagonismo aos Concellos)
 • Importancia da etapa de 0 a 3 anos gratuitas
 • Detección e análisis das necesidades globalmente
  • familiar
  • social
  • relacional
  • escolar
 • Os plans de traballo teñen que abordar os catro ámbitos para compensar desigualdades
 • Formación en centros
 • Estabilidade do profesorado
 • Rotacións dos equipos directivos e moita implicación


Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.