jueves, 3 de junio de 2010

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-9019.pdf

Xa teño os impresos das axudas para os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. Normalmente chamo persoalmente a  estas familias pero pode existir algún caso que non estea baixo o meu control como poden ser aalumnos que teñen certificado de minusvalía e non o comunicaron o centro porque non lle afecta escolarmente esta minusvalía.
Fago un pequeno resumo desta convocatoria:
1.-TIPOS DE AXUDAS
*AXUDAS DIRECTAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS ASOCIADAS A DISCAPACIDADE O TRASTORNO GRAVE DE CONDUTA.
 • Enseñanza
 • Transporte escolar
 • Comedor escolar
 • Residencia escolar
 • Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos
 • Transporte urbano
 • Libros e material didáctico
 • Reeducación pedagóxica e da lingiaxe
*SUBSIDIOS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS ASOCIADAS A DISCAPACIDADE O TRASTORNO GRAVE DE CONDUTA E PERTENECIENTE A FAMILAS NUMEROSAS.
 • Transporte escolar
 • Transporte urbano
 • Comedor
*AXUDAS A ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO ASOCIADA A ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS
 • Programa específico
2.-REQUISITOS
*XERAIS
 • Ter necesidade específica de apoio educatico asociada a discapacidade ou trastorno grave de conducta, acreditada por un equipo de valoración dos Servicios Sociais ou polo departamento de orientación do centro
 • Ter cumpridos 2 anos
 • Estar matriculado nun centro de específico ou ordinario que escolaricen alumnos con NEE.
*ECONÓMICOS
 • Non se pode superar certos umbrais de renta
Umbrais da renta familiar:

*Familias dun membro: 11.937,00 euros.
*Familias de dous membros: 19.444,00 euros.
*Familias de tres membros: 25.534,00 euros.
*Familias de catro membros: 30.287,00 euros.
*Familias de cinco membros: 34.370,00 euros.
*Familias de seis membros: 38.313,00 euros.
*Familias de sete membros: 42.041,00 euros.
*Familias de oito membros: 45.744,00 euros.
A partir do oitavo membro se engdirán 3.672 euros por cada novo membro computable da familia.
*Nos subsidios, ser membro de familia numerosa  non se esixen requisitos económicos
3.-¿ONDE SE OBTEÑEN OS IMPRESOS?
No centro escolar ou descargarlo na paxina do MEC
4.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 • Fotocopia do DNI do solicitante e dos membros da familia maiores de 14 anos
 • Datos identificaativos da conta na que desexa percibir a axuda. Debe figurar como titular o alumno que solicita a axuda.
 • Certificado de minusvalía ou certificado do Departamento de Orientación do Centro
 • Se presenta algunhaa outra circunstancia(ex : familia numerosa) fotocopia
5.- ¿ONDE SE PRESENTA?
No centro docente donde vaia a cursar os estudios durante o curso 2010/11

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.