martes, 10 de marzo de 2009

COMO AXUDAR A ESTUDIAR AOS NOSOS FILLOS E FILLAS? (I)

Alimentación, sono, outros
1º.- Que os nenos durman o suficiente
*Tres anos…………10-14 horas
*4-5 anos……………9-13 horas
*+6 años………………9-12 horas
2º.-Almorzo apropiado
*Levantarse con tempo suficiente
*Converter o almorzo en rutina familiar
*Mandar algo de comida para o recreo
3º.-Outros. (provocan fatiga, falta de concentración)
*Vixiar a visión neno/nena
*Controlar a postura

Manter unha boa comunicación co neno/a
Escoitar e falar sobre os estudios. Manter un equilibrio entre a confianza e a esixencia evitando caer na presión continua ou a permisividade. Para conseguir isto se aconsella:
1º.-Que sexa un tema de conversación máis.
*Prestarlle atención sempre que nos fale do tema.
*Facerlle preguntas abertas. ¿Qué tal hoxe no cole? ¿Cómo levas os estudios? ¿Qué asignaturas te gustan máis? ¿Qué tal os teus compañeiros?..
2º.-Abordar o tema dende a confianza e o cariño
*Os estudios son unha responsabilidade co neno/a ten que asumir progresivamente
*A posición dos pais debe ser a confianza e o cariño
*Falar deste tema co neno non debe ser só para ameazar ou corrixir; moitas veces deberemos esixir, tomar medidas pero sempre dende actitudes positivas.

Valorar os estudios
COMO?
1º.-Enviar mensaxes positivas sobre eles e non só formulalos como unha pesada obriga sen sentido
2º.-Axudarlle a dar valor e aplicación ao que aprende
3º.-Prestar atención a todas as súas preocupacións e logros sobre os seus estudios
4º.-Valorar o seu esforzo e dedicación
5º.-Esixir de palabra e co exemplo o valor do “traballo ben feito”
6º.-Ser un bo exemplo. Os pais seguen formándose no seu traballo o nos seus intereses.
7º.-Situar os estudios nun lugar preferente á hora de organizar o tempo do neno

Implicación da parella
Os estudios no poden ser “cousa da nai” ou “cousa do pai”. Debe ser un traballo conxunto, onde reciba a mesma mensaxe e perciba a implicación de ambos membros da parella

A responsabilidade é do neno/a
A comunicación tamén serve para transmitirlle dende pequeno cos estudios son da súa responsabilidade, que os ten que afrontar e non os pais. Para elo:
1º.- Recordarlle que cada un ten unha responsabilidade na casa e as cumpre
2º. -Animando e esixíndolle ca leve a cabo e non substituíla polos pais
3º.-. Adoptar medidas sen non cumpre as reiteradamente as súas responsabilidades

Elaborar un horario de estudio
1º.-¿A que idade?
*De maneira sistemática a partir dos 6 anos
*Nenos de 3 a 5 anos o horario é moito máis flexible. Trátase de acostumbralo  a dedicar un tempo a algunhas tarefas relacionadas coa aprendizaxe, pero que lle resulten agradables: pintar, colorear, recortar....
2º.-¿Quen fai o horario?
*Dende os 6 anos debe ser algo acordado co neno. Mellor facelo con il que impoñelo
*A partir dos 10-11 anos será o rapaz quen o confeccione e os pais o supervisan.
3º.-¿Canto tempo hai que dedicar aos estudios?
*O estudio ten un tempo limitado: con principio e fin.
*Non pode interromper outras actividades básicas: aseo, comida, sono, relación con outros rapaces, ocio, xogo diario.
4º.-Idades e tempos:
*3-4 anos. Breve, o que o neno queira pero diario
*5 anos. 20-30 minutos
*6-7 anos. 40 minutos
*8-9 anos. 1 hora
*10-12. 1,30 horas
5º.-¿Pódese descansar?
*O tempo non ten que ser continuo
*Depende das características do neno. Os nenos inquietos necesitan pausas con máis frecuencia.
*As pausas son de moi poucos minutos (2-3 minutos)
6º.-¿Que días da semana ten que estudiar?
*Tódolos días de luns a venres e un día do fin de semana.
7º.-¿A que hora?
Algo persoal pero hai que ter en conta:
*Deixar un tempo prudencial despois das clases (unhas dous horas)
*O ideal é manter unha hora fixa, senón é posible mantelo máis regular posible.
*A hora de comezo debería estar entre as 4 e as 7 da tarde.
*Procurade que non coincida con actividades moi atractivas para o neno (ex programa de tv)
8º.-¿E se non ten nada que facer?
*Pode facer resumos do tema
*Facer exercicios de entrenamento
*Ler e afondar sobre os contidos

AXUDARLLE A ESTABLECER UN HÁBITO DE ESTUDIO
1º.-Dos tres aos cinco anos. Trátase de acostumalos a dedicar un tempo breve “ás cousas do cole”
2º.-Dende os 6 anos. Xa ten que ser algo sistemático.

*Comezar a hora prevista
*Preparalo comezo. Pequeno ritual 10 minutos antes.
3º.-Comezar cunha actividade agradable
4º.-Os primeiros minutos. Deben ser sen interrupcións para centrarse na tarefa.
5º.-Reforzar ao neno. Con visitas de cando en vez, animarlles e eloxiar o seu traballo


GARANTIR UNHAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS IDÓNEAS
1º.-Estudar cunha temperatura adecuada. 20-24 grados
2º.-Convenientemente iluminado
3º.-Illada de ruídos excesivamente molestos
4º.-Sen televisión
5º.-Sen distractores cerca
6º.-Cun mobiliario adecuado
7º.-Evitar interrupcións

SUPERVISAR E ELOXIAR
1º.-¿Qué supervisar?
*Que cumpre o horario de estudio pactado
*Que realmente aproveita o tempo
*Que realiza os deberes e as tarefas escolares que mandan
2º.-¿Cómo supervisar?
*Visitalo varias veces mentres estudia para animalo e comprobar que está traballando
*Revisar co neno os cadernos periodicamente
3º.-Eloxialo cando está cumprindo a súa responsabilidade

ADOPTAR MEDIDAS SE NON ESTUDIA
1º.-Falar con el
2º.-Non permitirlle alternativas
3º.-Retirada de privilexios
*Debe adoptarse canto antes
*É eficaz se dura un tempo breve
*Cumprir as medidas que propoñemos
4º.-Situacións nas que non deben tomarse medidas
*Baixo rendemento a pesar de traballar

MANTER CONTACTO E COLABORAR CO COLEXIO
Importante para que:
1º.-O neno comprobe de maneira concreta que valoramos todo o que ten relación co seu traballo escolar e que temos interese por el.
2º.-Manternos informados do seu rendemento e actitudes
3º.-Colaborar e apoiar a aprendizaxe do noso fillo
4º.-Recibir orientacións sobre a forma de axudar de maneira concreta ao fillo na casa

Para colaborar co colexio debemos manter as seguintes pautas de actuación:
1º.-Acudir ás convocatorias.
*Damos un bo exemplo ao neno/a
*Transmitimos que valoramos os seus estudios
*Coñecemos o funcionamento do centro
2º.-Entrevistarse periodicamente co titor.
*O titor pasa moitas horas co neno
*Coñece moitos aspectos do neno como traballo escolar, relacións cos demais, conducta
*Como traballa con moitos nenos da súa idade, o sitúan comparativamente dentro do promedio
3º.-Informar aos profesores
*Se o neno chega a casa con moitos deberes
*Se unha porcentaxe de tarefa non sabe facela o require axuda dos seus pais
4º.-Apoiar ao centro escolar ante o neno. O neno debe recibir a mesma mensaxe dende casa que dende a escola. Non podemos criticar o descalificar en presencia do neno as actuacións do centro ou dos seus mestres.

PROPORCIONAR AXUDA DIRECTA
1º.-Axudar non é sustituir
*Comprender ou interpretar unha idea ou actividade concreta co neno ten que realizar
*Facilitarlle ou recordarlle información previa que necesita para a tarefa
*Buscar información
*Comprobar se un contido foi asimilado
2º.-A axuda pode dificultar máis
*Cando ao neno se lle ensinou un procedemento e os pais lle ensinan outro
3º.-Pedir orientacións concretas
*O mellor é preguntarlle ao profesor
4º.-Proporcionar axuda especializada cndo existan dificultais

ENSINAR ALGUNHA TÉCNICA DE ESTUDIO
1º.-Ensinarlle a preparar o necesario para estudiar
*Acostumalo a que prepare a carteira para o día seguinte (+6 anos)
*Mostrarlle como organizar os seus cadernos
*Ensinarlle a preparar o necesario antes de realizar unha tarefa
2º.-Utilizar axendas e planning
3º.-Traballar de maneira ordenada
4º.-Buscar información

*Buscando información nos propios materiais, títulos, subtítulos,palabras en negrita,..
*Utilizando diccionarios e enciclopedias
*Aprendendo a utilizar a biblioteca
*Busca en internet
5º.-Ensinarlle a asimilar contidos.
*Seleccionando a información máis importante. Subliñado
*Aprendendo a dividir o contido en anacos máis pequenos. Resumir
*Comprender antes de memorizar
6º.-Ensinarlle estratexias para os exames
*Ler tódolos exercicios do exame antes de empezar a contestar
*Comezar a contestar as preguntas que mellor se sabe, lendo ben o enunciado
*Revisar o escrito antes de entregar o exame

POTENCIAR OUTROS ASPECTOS
1º.-Visitas culturais
2º.-Asistencia a actos culturais
3º.-Acceso ás novas tecnoloxías
4º.-Aprendizaxe dos idiomas
5º.-Favorecer o hábito lector
*Que a familia lea
*Que viva a lectura como un pracer
*Valorar a lectura
6º.-Favorecer o gusto pola música
7º.-Estimular as capacidades perceptivas e espaciais (debuxo, puzzles, construccións...)
8º.-Desarrollar estratexias cognitivas(xogos de mesa..parchis, xadrez, sopas de letras,...)
9º.-Práctica do deporte

PROCURAR O BENESTAR PSICOLÓXICO DO NENO
1º.-Proporcionar apoio afectivo
2º.-Procurar un ambiente sereno no fogar

*Privilexiar a comunicación entre todos, buscando e creando momentos para elo
*Reducir no posible o estrés e as presas
*Resolver os conflictos de maneira adecuada, sen gritos, sen descalificacións.
*Establecer unha rutina diaria na vida do neno
3º.-Non esixirlle máis do que é capaz
4º.-Garantir o tempo de lecer

Cómo axudar a los niños en los estudios. Jesús Jarque García

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.