miércoles, 22 de abril de 2009

Nenos e nenas que só estudian cos pais

1.-¿DE QUE SE TRATA?
Non se poñen a estudiar ata cos seus pais os avisan ou os obrigan
Non fan nada se os pais non están con eles e diríxenlles a tarefa
Necesitan axuda continua
Se os deixan sós, abandonan o lugar de estudio, distráense e hai que reconducilos

2.-POR QUE SE PRODUCE?
Creouse un mal hábito de estudio
Presencia de dificultades de aprendizaxe.

3.-¿COMO ACTUAR?
3.1.-LEVAR A CABO MEDIDAS XERAIS
* Falar co neno e anunciarlle que vamos a ensinarlle a estudiar só
* Elaborar un horario de estudio
* Coidar a alimentación, sono,.....
3.2.-ENSINARLLE ALGUNHAS ESTRATEXIAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN
* Anotar o traballo escolar que leva cada día para casa
* Preparar o necesario antes de estudiar
* Preparar a carteira para o día seguinte
3.3.-AXUDARLLE A ADQUIRIR UN HÁBITO DE ESTUDIO
* Recordarlle uns minutos antes, que se teñen que preparar para estudiar.
* Revisar con eles a lista das tarefas e marcar aquelas que farán sen axuda
* Podémoslle dicir que nos ensine o que leva realizado cada dous ou tres actividades terminadas. Non llas corriximos a non ser que a súa execución sexa moi deficiente, solo dámoslle o visto bo e animámoslle a seguir
* As primeiras semanas pódense sentar próximos, pero sen ofrecer axuda directa
* Unha vez que realizaron as actividades que pode facer só, lle axudamos nas que presentan algún tipo de dificultade.
* Repetindo este proceso o neno o interiorizará e dependerá cada vez menos de nos

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.